12t s r

       
لکس یا زیرزمین تجاری
رهن اجاره متراژ محدودۀ آدرس کد توضیحات
 100 5  48 خیابان‌ روستا 0210060003 

          

گاراژ
رهن اجاره متراژ محدودۀ آدرس کد توضیحات
 500 500  1500 ابتدای‌جاده‌شوشتر  0210231309 

           

واحدهای کارگاهی-تجاری
رهن اجاره متراژ محدودۀ آدرس کد توضیحات
 --- ---  800 روبروی‌ترمینال‌اهواز 0210232330

                         

واحدهای اداری-تجاری
رهن اجاره متراژ محدودۀ آدرس کد توضیحات