9809290854
قیمت (تومان) : 1,560,000,000
9809092104
قیمت (تومان) : 640,000,000
9809062136
قیمت (تومان) : 545,000,000
قیمت (تومان) : 750,000,000
9806051002
قیمت (تومان) : 200,000,000
9805311114
قیمت (تومان) : توافقی
9805311114
قیمت (تومان) : توافقی
1
قیمت (تومان) : 170,000,000

فروش زمین مسکونی 130متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000
 

فروش زمین مسکونی 200متری در کوی پیام

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,250,000,000
 

فروش زمین مسکونی223متری در فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,445,000,000
 

فروش زمین مسکونی 150 متری در بلوار محمدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 720,000,000

فروش زمین مسکونی 160 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 160,000,000
1
قیمت (تومان) : 722,000,000

فروش زمین مسکونی 128 متری در زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 256,000,000

فروش زمین 100 متری در آفرینش

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 780,000,000

فروش زمین مسکونی 200 متری بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 3,000,000,000

زمین مسکونی 195 متری ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
قیمت (تومان) : 1,270,000,000

فروش زمین 500متری خ امام جنوبی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 122متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 366,000,000

فروش زمین مسکونی 160متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 50متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 85,000,000

فروش زمین مسکونی 172متری شاه خراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,200,000,000

فروش زمین مسکونی 50متری 86هکتار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 360متری فرهنگ شهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی 100متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 200,000,000

فروش زمین مسکونی198 متری در ملاصدرا

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی160متری در انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 880,000,000

فروش زمین مسکونی154متری در انتهای شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 530,000,000

فروش زمین مسکونی128متری زیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی40متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی128متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی85متری صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی200متری درشهیون

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی205متری در چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی166متری خ وصال

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی55متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی120متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش زمین مسکونی130متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش زمین مسکونی364متری فرهنگشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی211متری کوی اندیشه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,000,000,000

فروش زمین مسکونی211متری کوی عسکریه

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 527,000,000

فروش زمین مسکونی180متری آزادگان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی190متری نگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,862,000,000

فروش زمین مسکونی140متری پیام نور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 77,000,000

فروش زمین مسکونی160متری شهرک منتظری

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی172متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 600,000,000

فروش زمین مسکونی266متری در خ نوبهار

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 1,330,000,000

فروش زمین مسکونی130 متری در دارالمومنین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 480,000,000

فروش زمین مسکونی154متری در شریعتی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 430,000,000

فروش زمین مسکونی159متری درخ ساحلی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی107متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000

فروش زمین مسکونی211متری در بهاران

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 7,700,000,000

فروش زمین مسکونی108متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش زمین مسکونی156متری شهرک کلولی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : توافقی

فروش زمین مسکونی60متری شهرک مهاجرین

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 120,000,000

فروش زمین مسکونی140متری شهرک المهدی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 35,000,000

فروش زمین مسکونی200متری در چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 65,000,000

فروش زمین مسکونی132متری دربن جعفر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 130,000,000

فروش زمین مسکونی50متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 80,000,000

فروش زمین 150 متری در کوی طالقانی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 375,000,000

فروش زمین 100 متری باموقعیت تجاری شاهخراسان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 750,000,000

فروش زمین مسکونی160 متری درنگارستان

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 928,000,000

فروش زمین مسکونی150متری در سیامنصور

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 68,000,000

فروش زمین مسکونی144متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 216,000,000

فروش خانه کلنگی63 متری شهرک مدرس

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 190,000,000

فروش زمین کلنگی 85متری درصفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 125,000,000

فروش خانه کلنگی150 متری انقلاب

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 906,000,000

فروش زمین مسکونی198متری در میانرود

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 110,000,000

فروش زمین مسکونی171متری در صفی اباد

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 240,000,000

فروش زمین مسکونی63متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 95,000,000

فروش زمین مسکونی128متری درزیباشهر

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 150,000,000

زمین مسکونی 150 متری چمگلک

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 35,000,000

زمین مسکونی360 متری در سردشت

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 140,000,000

فروش زمین170 متری مسکونی

بانک جامع اطلاعات بازار املاک
1
قیمت (تومان) : 221,000,000
قیمت (تومان) : توافقی
قیمت (تومان) : 170,000,000

فروش زمین

رایگان
قیمت (تومان) : 1,035,000,000
قیمت (تومان) : 800,000,000

تذکر مهم:

با مطالعه‌ی «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

هشدار پلیس:

لطفاً پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا و یا خدمات ارائه‌شده، به‌صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.